Reštaurovanie diel

Reštaurovanie môžeme vnímať ako odbornú činnosť, ktorá sa vykonáva predovšetkým na umeleckých a umelecko-historických predmetoch (najmä výtvarné a sochárske diela) a predmetoch úžitkového umenia (historický nábytok, textílie, tlače a i.) s cieľom zastaviť prirodzenú degradáciu materiálov a obnoviť ich v čo najautentickejšej podobe.

Samotný priebeh reštaurovania zahŕňa aj prieskum diela, jeho konzerváciu, interpretáciu umeleckej hodnoty diela i dokumentáciu.

Dĺžka reštaurátorského procesu i cena zaň sa odvíja najmä od závažnosti poškodenia diela, jeho veľkosti i materiálov, použitých pri reštaurovaní.

Aukčná spoločnosť Diana s.r.o. úzko spolupracuje s viacerými reštaurátormi zapísanými v Komore reštaurátorov i s ďalšími odborníkmi z praxe, ktorí sa špecializujú predovšetkým na reštaurovanie nástenných i tabuľových malieb, obrazov na plátne a iných materiáloch, drevených i kamenných polychrómovaných plastík a na reštaurovanie diel úžitkového umenia ako je historický nábytok, historické tlače, historické textílie, historické zbrane, zlatnícke diela a iné.

Close