Nákup umeleckých diel a predmetov

Nakupujte na aukciách organizovaných Aukčnou spoločnosťou Diana s.r.o., ktorá je tvorená sieťou interných a partnerských odborníkov z praxe v oblastí umenia a starožitností. Ako prebieha samotná aukcia?

Pred aukciou

Vyhlasujeme konanie aukcie prostredníctvom aukčného katalógu, v ktorom je uvedený dátum, miesto a čas konania aukcie, zoznam diel, ktoré budú predmetom aukcie spolu s ich fotografiami a ďalšími náležitosťami. Zberateľskú verejnosť informujeme o aukcii umeleckých diel aj pomocou svojej webovej stránky, sociálnych sietí a prostredníctvom médií a reklamy.

Aukcia je verejná a môže sa jej zúčastniť každá osoba, ktorá má záujem dražiť umelecké diela, má 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, prihliadajúc pritom na kapacitu miestnosti, v ktorej sa aukcia koná. Vstupenkou na aukciu je aukčný katalóg vydaný spoločnosťou na príslušnú aukciu.

Aukčný katalóg si môžte kúpiť osobne v sídle spoločnosti na Hlavnej ulici č. 84 v Prešove, alebo si ho môžete objednať online na tejto stránke.

Pred realizáciou každej aukcie má záujemca právo prezrieť si všetky diela zaradené do aukcie, a to spravidla v sídle spoločnosti v termíne, ktorý bude uvedený v aukčnom katalógu.

Počas aukcie:

Každému účastníkovi aukcie, ktorý sa dostaví do miestností, kde aukcia prebieha, je pred jej začatím pridelené dražobné číslo. Aukcia sa otvára vyvolaním diela licitátorom, pokračuje výzvou licitátora smerom k účastníkom aukcie k podávaniu ponúk. Podanie musí byť urobené ústne, so súčasným zdvihnutím dražobného čísla. Prvé podanie účastníka aukcie musí byť aspoň vo výške najnižšieho podania. Každé ďalšie podanie musí prevyšovať už urobené podanie najmenej o sumu najnižšieho prihodenia. Účastník dražby môže prihodiť aj o sumu vyššiu ako je minimálne prihodenie.

Dražiteľ môže dražiť dielo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukazuje notársky overeným písomným splnomocnením. Dražiteľ môže po dohode s dražobníkom dražiť dielo prostredníctvom telefonického či internetového pripojenia. Podmienkou dražby spôsobmi podľa predchádzajúcich dvoch viet je zloženie zábezpeky do výšky 20 % vyvolávacej ceny draženého diela.

K prechodu vlastníckeho práva k predmetu aukcie na vydražiteľa dochádza uzatvorením kúpnej zmluvy s majiteľom a uhradením kúpnej ceny vo výške najvyššieho podania.

Po aukcii:

Vydražiteľ sa podaním podania zaväzuje uzatvoriť kúpnu zmluvu s majiteľom diela a zaplatiť za dielo sumu vo výške jeho najvyššieho podania. Kúpna zmluva sa s každým vydražiteľom uzatvára priamo po aukcii.

Vydražiteľ (kupujúci) je povinný cenu vo výške jeho najvyššieho podania uhradiť v hotovosti alebo prevodom na účet sprostredkovateľa do 7 dní od konania aukcie. Provízia sprostredkovateľa predstavuje 15 % vydraženej ceny diela a daň z pridanej hodnoty (DPH) zo sumy provízie.

Ak je vydražiteľom diela VIP klient dražobníka, znižuje sa jeho provízia na 10 % z vydraženej ceny. Podmienky, za akých sa účastník dražby stane VIP klientom, určuje dražobník.

Nevydražené diela môžu byť ponúknuté na predaj v poaukčnom predaji za vyvolávaciu alebo zníženú cenu a za podmienok stanovených sprostredkovateľom.

Close