Category

Predaj – často kladené otázky

Kto môže dražiť?

Každý, kto má záujem o umenie a starožitnosti, má minimálne 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony a zúčastní sa našej aukcie.

Čo je predmetom aukcie?

Aukčná spoločnosť Diana s.r.o. sa špecializuje na sprostredkovanie predaja predovšetkým historických i súčasných diel výtvarného umenia a iných starožitností.

Čo je to dražba (aukcia)?

Verejné konanie, na ktorom sa licitátor obracia na prítomných s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke právo k draženému dielu.

Kto je dražobník?

Dražobníkom je spoločnosť, ktorá organizuje dražbu (aukciu) a spĺňa zákonom stanovené podmienky na jej výkon, t.j. Aukčná spoločnosť Diana s.r.o.

Kto môže predávať?

Každý, kto vlastní umelecké dielo a osloví nás s požiadavkou na sprostredkovanie jeho predaja formou aukcie.

Kto je licitátor?

Licitátor je osoba, ktorá je oprávnená konať v mene a na účet dražobníka na aukcii a ktorá otvára aukciu, vyvoláva dielo, vyzýva účastníkov aukcie k podávaniu ponúk, udeľuje príklep kladivkom účastníkovi aukcie, ktorý urobil najvyššie podanie.

Kto je vydražiteľ?

Účastník dražby, ktorý podal najvyšší návrh a ktorému licitátor udelil príklep.

Čo je aukčný poriadok?

Aukčný poriadok Aukčnej spoločnosti Diana s.r.o. je právny dokument, ktorý upravuje organizáciu, priebeh a všetky podstatné náležitosti aukcie, všetky práva, povinností a právom chránené záujmy dražiteľa i účastníka dražby a ktorým je viazaný dražobník i všetci účastníci aukcie.

Čo je aukčný katalóg?

Aukčný katalóg je odborným publikačným výstupom spoločnosti, v ktorom je presné označenie jednotlivých položiek, ktoré sú predmetom aukcie, v rozsahu ich číselného označenia, názvu, autora, odborného popisu, najnižšieho podania (vyvolávacej ceny) a fotografia draženého diela.

Close