Aukčný poriadok

Aukčná spoločnosť Diana s.r.o.
vydáva v súlade s právnymi predpismi SR tento
Aukčný poriadok.

Aukčný poriadok v PDF

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Aukcia je konanie určené širokej verejnosti na vopred určenom mieste, za účelom sprostredkovania predaja umeleckých diel, starožitností a iných predmetov podľa aktuálneho katalógu aukcie.
2. Aukčná spoločnosť Diana s.r.o. so sídlom na Hlavnej 84, 080 01 Prešov, IČO zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. je sprostredkovateľom predaja (ďalej len „sprostredkovateľ“).
3. Majiteľ umeleckého diela, starožitnosti alebo iného predmetu, ktoré chce predať formou aukcie, uzavrie so sprostredkovateľom zmluvu o sprostredkovaní predaja, ktorá obsahuje základné náležitosti v zmysle právnych predpisov SR a dohodnuté podmienky, najmä vyvolávaciu cenu diela, výšku provízie a spôsob jej úhrady.
4. Účastníkom aukcie je osoba prítomná na aukcii, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie a dosiahla vek 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony a svojim podpisom potvrdila súhlas s podmienkami aukcie uvedených v tomto aukčnom poriadku.
5. Priebeh aukcie riadi a na dodržiavanie ustanovení aukčného poriadku dozerá osoba dohliadajúca na priebeh aukcie (ďalej len „licitátor“).
6. Aukčná spoločnosť Diana s.r.o. nie je dražobníkom v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Článok II.
Predmet aukcie

1. Predmetom aukcie sú predovšetkým umelecké diela, starožitnosti a iné predmety (ďalej len „dielo“), ktoré sú prevoditeľné a nie sú na nich uplatnené zádržné, záložné či predkupné práva.
2. Predmet každej aukcie je špecifikovaný v príslušnom aukčnom katalógu, v ktorom je presné označenie jednotlivých diel v rozsahu ich číselného označenia, názvu, autora, ak je známy, odborného popisu, najnižšieho podania (vyvolávacej ceny) a fotografia draženého diela.

Článok III.
Oznámenie o aukcii

1. Sprostredkovateľ vyhlasuje konanie aukcie prostredníctvom aukčného katalógu, v ktorom je uvedený dátum, miesto a čas konania aukcie, zoznam diel, ktoré budú predmetom aukcie spolu s ich fotografiami a ďalšími náležitosťami podľa Článku II. ods. 2.
2. Dražobník informuje verejnosť o konaní aukcie aj inými spôsobmi.

Článok IV.
Organizácia aukcie

1. Aukcia je verejná a môže sa jej zúčastniť každá osoba spĺňajúca podmienky tohto aukčného poriadku, prihliadajúc pritom na kapacitu miestnosti, v ktorej sa aukcia koná.
2. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo nevpustiť na aukciu osobu, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu, iných omamných látok, alebo je u nej dôvodné podozrenie, že svojim správaním bude narúšať pokojný priebeh aukcie a obťažovať účastníkov aukcie.
3. Z účasti na aukcii môže byť sprostredkovateľom alebo ním poverenou osobou vylúčený každý, kto v jej priebehu koná v rozpore s dobrými mravmi, napriek upozorneniu ruší priebeh aukcie alebo iným spôsobom porušuje tento aukčný poriadok alebo iné platné právne predpisy.
4. Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať aukcia, umožní sprostredkovateľ účastníkom aukcie aspoň 30 minút pred začatím aukcie.
5. Sprostredkovateľ umožní prehliadku diel zaradených do aukcie, na mieste a v termíne uvedenom v aukčnom katalógu.
6. V priestoroch aukcie nie je bez vopred udeleného súhlasu sprostredkovateľa dovolené vyhotovovať zvukové, obrazové či audiovizuálne záznamy pred realizáciou aukcie, počas nej, ani po jej skončení.
7. V priestoroch realizácie aukcie sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky pokyny sprostredkovateľa tak, aby nedošlo k poškodeniu vystavených či dražených diel.

Článok V.
Priebeh aukcie

1. Každý účastník aukcie sa pred jej začatím zaregistruje, oboznámi sa s podmienkami aukcie upravenými v tomto aukčnom poriadku a svojim podpisom vyjadrí súhlas s ich dodržiavaním. Na základe jeho písomného prejavu súhlasu mu je pridelené číslo. Osoba, ktorá nemá číslo, nemôže dražiť.
2. Aukcia sa otvára vyvolaním diela licitátorom, obsahom ktorého je označenie poradového čísla diela podľa aukčného katalógu, názov diela, jeho autor, opis diela, oznámenie najnižšieho podania a najnižšieho prihodenia.
3. Po oboznámení účastníkov aukcie s obsahom vyvolania, licitátor vyzve účastníkov aukcie k podávaniu ponúk. Prvé podanie účastníka aukcie musí byť aspoň vo výške najnižšieho podania. Každé ďalšie podanie musí prevyšovať už urobené podanie najmenej o sumu najnižšieho prihodenia. Podanie musí byť urobené ústne, so súčasným zdvihnutím prideleného čísla, inak naň licitátor neprihliada.
4. Aukcia prebieha dovtedy, pokiaľ účastníci aukcie robia vyššie podania. Pri poslednom najvyššom podaní po tretej výzve vykoná licitátor príklep kladivkom účastníkovi aukcie, ktorý urobil najvyššie podanie. Svojim podaním je účastník aukcie viazaný.
5. Výšku najnižšieho podania a najnižšieho prihodenie určuje sprostredkovateľ.
6. Ak žiaden z účastníkov aukcie nepodal ani najnižšie podanie, môže sprostredkovateľ znížiť vyvolávaciu cenu diela aj opakovane, maximálne však na výšku, ktorá je dohodnutá s majiteľom diela.
7. Nevydražené diela môžu byť ponúknuté na predaj v poaukčnom predaji za vyvolávaciu alebo zníženú cenu a za podmienok stanovených sprostredkovateľom po dohode s majiteľom príslušného diela.

Článok VI.
Vydražiteľ (kupujúci) a jeho práva a povinnosti

1. Vydražiteľ je účastník dražby, ktorému licitátor udelil príklep.
2. Vydražiteľ sa podaním podania zaväzuje uzatvoriť kúpnu zmluvu s majiteľom diela a zaplatiť za dielo sumu vo výške jeho najvyššieho podania. Kúpna zmluva sa s každým vydražiteľom uzatvára priamo po aukcii.
3. K prechodu vlastníckeho práva k predmetu aukcie na vydražiteľa dochádza uzatvorením kúpnej zmluvy s majiteľom a uhradením kúpnej ceny vo výške najvyššieho podania.
4. Po prechode vlastníckeho práva na vydražiteľa mu sprostredkovateľ odovzdá vydražené dielo, o čom sa spíše protokol.
5. Ak vydražiteľ zmarí aukciu najmä tým, že neuhradí cenu dosiahnutú vydražením riadne a včas, vzniká sprostredkovateľovi nárok na náhradu škody, ktorá predstavuje výšku provízie sprostredkovateľa z vydraženej ceny diela a daň s pridanej hodnoty zo sumy provízie. Tento nárok je súdne vymáhateľný.

Článok VII.
Spôsob platby a odmena sprostredkovateľa

1. Provízia sprostredkovateľa predstavuje 15 % vydraženej ceny diela a daň z pridanej hodnoty (DPH) zo sumy provízie. DPH sa účtuje až po tom, ako sa sprostredkovateľ stane platcom DPH.
2. Provízia sprostredkovateľa a DPH tvoria súčasť vydraženej ceny diela.
3. Vydražiteľ (kupujúci) je povinný cenu podľa ods. 1 uhradiť v hotovosti alebo prevodom na účet sprostredkovateľa do 7 dní od konania aukcie. Pri platbe v hotovosti, pri ktorom nedochádza k odovzdaniu diela, má vydražiteľ nárok na písomné potvrdenie o zaplatení za dielo.
4. Sprostredkovateľ po odrátaní svojej provízie a DPH, ktoré zaokrúhli na celých 10,- € nahor, zašle na bankový účet alebo vyplatí v hotovosti zostatkovú sumu pôvodnému majiteľovi.
5. V prípade, ak je vydražiteľom diela VIP klient sprostredkovateľa, jeho provízia sa znižuje na 10 % z vydraženej ceny. Podmienky, za akých sa účastník dražby stane VIP klientom, určuje sprostredkovateľ.

Článok VIII.
Splnomocnenie, telefonická a internetová účasť na aukcii

1. Účastník aukcie môže dražiť dielo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukazuje notársky overeným písomným splnomocnením.
2. Účastník aukcie môže po dohode so sprostredkovateľom dražiť dielo prostredníctvom telefonického či internetového pripojenia.
3. Podmienkou dražby spôsobmi uvedenými v ods. 1 a 2 je zloženie zábezpeky do výšky 20 % vyvolávacej ceny draženého diela.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1. Tento aukčný poriadok je súčasťou aukčného katalógu a je záväzný pre sprostredkovateľa i všetkých účastníkov dražby.
2. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím vydraženého diela nesie vydražiteľ. Pokiaľ je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím vydraženého diela, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
3. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť predmet aukcie o ďalšie diela, ktoré nebudú uvedené v aukčnom katalógu.
4. Účastník aukcie má právo sa dôkladne oboznámiť s predmetom aukcie, predovšetkým jeho obhliadkou. Popis diela uvedený v katalógu má informatívny charakter a sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby urobené v popise.
5. Účastník aukcie si je vedomý skutočnosti, že predmetom dražby sú predovšetkým historické umelecké diela, a preto sprostredkovateľ nezodpovedá za bežné poškodenia a opotrebenia súvisiace s vekom diela.
6. Tento aukčný poriadok bol vypracovaný v súlade s právnymi predpismi SR. Nesúlad niektorého z ustanovení tohto aukčného poriadku nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
7. Tento aukčný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť od 8. 6. 2017.

V Prešove, 1. 6. 2017
Aukčná spoločnosť Diana s.r.o.

Aukčný poriadok v PDF

Close