Zmluva o sprostredkovaní predaja

Zmluva o sprostredkovaní

uzavretá v zmysle ustanovenia § 642 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluva o sprostredkovaní predaja v PDF

Článok I.
Zmluvné strany

1. Sprostredkovateľ

Aukčná spoločnosť Diana s.r.o.
Hlavná 84, 080 01 Prešov,
IČO: 50 862 162
IBAN: SK74 0900 0000 0051 3006 2018
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 34591/P
Štatutár: Mário Babej
(ďalej len „sprostredkovateľ“)

2. Záujemca

 

 

(ďalej len „záujemca“)

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o tom, že sprostredkovateľ sprostredkuje predaj predmetu (ďalej len „dielo“) vo vlastníctve záujemcu, uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, tretej strane.
2. Sprostredkovanie predaja bude realizované prostredníctvom aukcie určenej verejnosti na vopred určenom mieste a vo vopred určenom čase, a to za podmienok ustanovených v Aukčnom poriadku Aukčnej spoločnosti Diana s.r.o.
3. Záujemca sa po sprostredkovaní predaja zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi províziu, vo výške a spôsobom dohodnutých v tejto zmluve.

 

Článok III.
Práva a povinností zmluvných strán

1. Záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu splneniu záväzku, najmä poskytnúť mu včas dielo na aukciu i predaukčnú výstavu a všetky relevantné informácie k dielu.
2. Záujemca sa zaväzuje uzatvoriť kúpnu zmluvu s treťou stranou (vydražiteľom), ak sprostredkovateľ zabezpečí splnenie všetkých povinností dohodnutých v tejto zmluve. Neuzavretie kúpnej zmluvy z dôvodu na strane záujemcu nemá vplyv na nárok sprostredkovateľa na jeho províziu. Provízia sa v takom prípade vypočítava zo sumy, ktorá mala byť cenou diela a hradí ju v plnej výške záujemca. Tento nárok je súdne vymáhateľný.
3. Záujemca sa zaväzuje k tomu, že dielo, ktoré je predmetom sprostredkovania predaja, nepredá akémukoľvek inému záujemcovi bez vedomia a súčinnosti sprostredkovateľa, nevyužije vedomosti a poznatky, ktoré mu poskytol sprostredkovateľ na priamy predaj bez účasti sprostredkovateľa a nebude s dielom nakladať spôsobom, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť stav diela a možnosti sprostredkovania jeho predaja. V opačnom prípade zodpovedá sprostredkovateľovi za vzniknutú škodu.
4. Záujemca súhlasí, aby sprostredkovateľ vyvíjal činnosť smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy s treťou stranou. Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzkov tretích strán voči záujemcovi. Nesplnenie záväzkov tretích strán voči záujemcovi nemá vplyv na nárok sprostredkovateľa na jeho províziu.
5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje sprostredkovať predaj diela za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
6. Záujemca a sprostredkovateľ sú povinní si vzájomne oznamovať všetky dôležité skutočnosti, ktoré majú zásadný význam pre predmet sprostredkovania.

Článok IV.
Osobitné dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli na vyvolávacej cene diela na aukcii, výška ktorej je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že žiaden z účastníkov aukcie neprejaví záujem o dielo za vyvolávaciu cenu, môže sprostredkovateľ aukcie znížiť cenu diela najviac na sumu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sprostredkovateľ predaja môže v poaukčnom predaji sprostredkovať priamy predaj diela za sumu uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je táto suma zmluvnými stranami dohodnutá, platí, že sa rovná vyvolávacej cene diela.

Článok V.
Provízia sprostredkovateľa a spôsob jej úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli, že provízia sprostredkovateľa predstavuje 15 % z vydraženej ceny diela a daň z pridanej hodnoty (DPH) z tejto sumy. DPH sa účtuje až po tom, ako sa sprostredkovateľ stane platcom DPH.
2. Provízia sprostredkovateľa a DPH podľa ods. 1 sú súčasťou vydraženej ceny diela a účtujú sa na ťarchu záujemcu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za dielo spolu s aukčnou odmenou sprostredkovateľa a DPH z aukčnej odmeny (v zmysle Čl. 7 platného Aukčného poriadku Aukčnej spoločnosti Diana s.r.o.) bude kupujúcim zaplatená v hotovosti alebo prevedená na účet sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ po odrátaní aukčnej odmeny a DPH z nej a dohodnutej provízie a DPH z nej, ktoré zaokrúhli na celých 10,- € nahor, zašle na bankový účet alebo vyplatí v hotovosti zostatkovú sumu záujemcovi (predávajúcemu).

Článok VI.
Plná moc

1. Dole podpísaný záujemca (splnomocniteľ) v zmysle § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka dáva plnú moc sprostredkovateľovi na zastupovanie pri predaji diel podľa prílohy č. 1 a na všetky právne úkony s tým súvisiace, vrátane podpisu kúpnej zmluvy.
2. Dole podpísaný sprostredkovateľ (splnomocnenec) splnomocnenie v celom rozsahu prijíma.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámené s aukčným poriadkom Aukčnej spoločnosti Diana s.r.o. a zaväzujú sa dodržiavať jeho ustanovenia.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znakjej bezvýhradného súhlasu ju podpisujú.
3. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, určených po jednom pre každú zozmluvných strán.

Zmluva o sprostredkovaní predaja v PDF

Close