Databáza autorov

Čo je aukčný poriadok?

Aukčný poriadok Aukčnej spoločnosti Diana s.r.o. je právny dokument, ktorý upravuje organizáciu, priebeh a všetky podstatné náležitosti aukcie, všetky práva, povinností a právom chránené záujmy dražiteľa i účastníka dražby a ktorým je viazaný dražobník i všetci účastníci aukcie.

Zobraziť

Čo je aukčný katalóg?

Aukčný katalóg je odborným publikačným výstupom spoločnosti, v ktorom je presné označenie jednotlivých položiek, ktoré sú predmetom aukcie, v rozsahu ich číselného označenia, názvu, autora, odborného popisu, najnižšieho podania (vyvolávacej ceny) a fotografia draženého diela.

Zobraziť
Close